Spora Katkı Sunacağız Diye, Belediye Kaynakları Zayi mi Ediliyor?

Spor otoritesi değilim, spor hukukundan hiç anlamam. Sporun sadece bazı branşlarını izlemekten keyif alırım. 

Malum yetkinlik alanımız ve yürüttüğümüz çalışmalar itibariyle yürürlüğe giren hukuki metinleri güncel olarak takip etmeye, bizi takip eden, bize güvenen kitleyle de paylaşmaya, böylelikle ülkemiz belediyeciliğine bu yönüyle de katkı sunmaya gayret gösteriyoruz.

Bu çerçevede, 26 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 22.04.2022 kabul tarihli 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nu incelerken belediyeler açısından getirilen kısıtlayıcı bir hüküm dikkatimizi çekti.

Kanunun “Yardım şekilleri” başlıklı 21 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında, “Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz….” Şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiş, devamında da “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi bu hükmün kapsamı dışındadır.” denilmiştir.

Atıf yapılan söz konusu düzenlemeler; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; …… amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.” ve “Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: … gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, ….” yönündeki düzenlemelerdir.

Belediyelerin spor kulüplerine destek vermeleri, bunun hukuki boyutu ve kapsamı detaylı ele alınabilecek, daha çok hukuki manada teknik niteliği de bulunan bir konudur. Bu nedenle, bu hususları daha sonra değerlendireceğimizi ifade ederek, başka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Yıllar önce denetiminde yer aldığım, yeni il olmuş bir belediyede, belediyenin o ilin profesyonel liglerin birinde yer alan takımının transfer ettiği futbolcuların transfer ücretlerini belediye bütçesinden ödediğine şahit olmuştum.

O zaman ifade ettiğim bir husus vardı: Belediyeler mahalli müşterek nitelikteki belediye hizmetlerini yürütecek ve bu manada vatandaş beklentilerine cevap verecek hizmetleri hayata geçirmelidirler.

Hiç şüphesiz, spor kulüpleri ve bunların bünyesindeki takımlar, kentlerin marka değerini yükseltirler. Bunun için de, bu yapılanmalara destek olunması için belediyeler üzerinde büyük baskılar oluşmaktadır.

Peki, bu kentlerde faaliyet gösteren ticaret erbabı, sanayici vb kesimlerin oluşturdukları sivil toplum kuruluşları ve bunların üyeleri kentlerin marka değerinden fayda temin etmemekte midirler?

Neden, bu gruplar ve bunların oluşturdukları organik yapılar bu yükü belediyelerin üzerinden almazlar.

Belediyeler, öncelikli olarak kendilerine kanunen verilmiş görevleri yerine getirmeli, mahalli müşterek nitelikteki gereksinimleri karşılamalı, bunlara yönelik projeler ortaya koymalıdırlar.

Hiç şüphesiz, sporu desteklemek, amatör branşlara destek vermek, bunların oluşturacağı yapılara katkı sunmak, toplumsal gelişim için önemlidir. Ancak, bu tamamen amatör düzeyde kalmalı, gençlerin gelişimine katkı verecek tarzda gerçekleştirilmelidir.

Aksi, belediyeler üzerinde büyük bir baskı oluşturacak ve kontrol edilemez bir kaynak aktarımına sebebiyet verecektir.

Bir soru ile noktalayalım: Yeni yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüplerinin ve spor şirketlerinin profesyonel branşlarına hiçbir şekilde kaynak aktarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Peki, spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinin amatör branşlarına yapılan yardımlar profesyonel branşlara harcanırsa bunun denetimi nasıl olacaktır?

Bu konuyu, yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuki açıdan tüm yönleriyle analiz edeceğiz ve paylaşacağız.