Maktu Mesailer ve Harcırahın Değer Kaybı

Her yıl Bütçe Kanunu ile gündelik Zam ve Tazminatlar (H Cetveli) ile Ek Ders, Konferans ve Fazla Ücretleri ile Diğer Ücret Ödeme Tutarları (K Cetveli) belirlenmekte ve yıl boyunca da aynı rakamlar üzerinde ödenmektedir.

2022 yılı için;

K – CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; – 10.000’e kadar olanlar için 361 Türk Lirasını, 

– 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 386 Türk Lirasını, 

– 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 427 Türk Lirasını,

– 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını, 

– 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 575 Türk Lirasını, 

– 1.000.001’den fazla olanlar için 667 Türk Lirasını, 

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 Türk Lirasını, 

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 888 Türk Lirasını, geçemez.

H CETVELİ 

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 

Küresel anlamda yaklaşık 2 yıl süren ve sonrasında da yaşanan savaş nedeniyle oluşan enflasyon paranın satın alma değerini de düşmesine neden olmuştur. Toplu sözleşme ile memur maaşlarına zam ile birlikte enflasyon farkı yansıtılırken yukarıda belirttiğimiz ödemeler 1 Ocak-31 Aralık tarihler arasında aynı şekilde ödenmektedir. 

Özellikle zabıta ve itfaiye teşkilatına ödenen aylık maktu mesailerin bu süreçte mağduriyet yaşamaktadırlar

Bu mağduriyetlerin en aza indirilmesi için “memur maaş katsayısına” endekslenecek bir gösterge rakamına dönüşmesi daha doğru olacaktır.

Yurt içi geçici görev yollukları ve ona bağlı olarak konaklama ücretlerinde de benzer düzenlemeler yapılabilir.

Şöyle ki;

Yukarıdaki tablo da belirtildiği şekilde bir düzenleme yapılması çalışanların mağduriyetini de en aza indirgeyecektir. Benzer düzenleme yurt içi geçici görev yolluklarına da uygulanabilir. Özellikle bunun etkisinin konaklama üçeri ödenmesinde mağduriyetler yaşanabilecektir. Gelinen süreçte konaklama ücretlerinde de yüksek artışlar yaşanmıştır.

Gösterge rakamlarına endekslenmesi durumunda maaş katsayısında meydana gelen artışlar aynı şekilde bu ödemelere de yansıyacaktır.

Ali Kaplan

Belediye Başkan Yardımcısı