Belediyeler ve Tek Durak Birimleri

Kısa bir süre önce belediyelerin norm kadro ilke ve standartlarını düzenleyen yönetmelikte bir değişiklik yapılarak, belediyelerde Tek Durak Müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinde de Tek Durak Dairesi Başkanlığı oluşturulması imkanı getirildi.

Tek durak kavramı, son yıllarda gündeme gelen konulardan bir tanesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın hızlı akması, özel sektörde yer alan müşteri memnuniyeti anlayışının, kamuda vatandaş memnuniyeti anlayışı şeklinde tezahür etmesi, önce otomotiv sektöründe başlayan ancak zamanla endüstriyel üretim sektörünün tamamına yayılan ve nihayet tüm kurumsal yapılara hakim olmaya başlayan yalın yönetim, yani gereksiz işlemleri ortadan kaldırma ve en kısa yoldan sonuca varma anlayışı, insanların hizmet talebindeki beklentilerinin artması, kamu yönetiminin veya yönetim sistemlerinin yaşadığı reformist gelişmeler, kamu hizmetlerinin farklı bir anlayışla, yenilikçi, etkin, hızlı ve teknolojik altyapılarla sunulmasına vesile olmuş, böylelikle tek durak hizmet anlayışı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin başlattığı TekDurak, Tek Noktadan Hizmet Sunumu Projesinin bir yansıması olarak belediyelerimizde Tek Durak Birimlerinin yasal olarak düzenlemesi yapılmıştır.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından, TekDurak Hizmet Noktası Projesi Kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla başlatılmıştır. Böylece, proje kapsamında hizmet sunum kanalları iyileştirilerek çeşitliliği arttırılacak, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacaktır.

Tek durak dünya örnekleri incelendiğinde e-Devlet Portali benzeri yapıların yanı sıra, fiziksel Tek durak noktalarının varlığı dikkati çekmektedir. Böylelikle, her iki hizmet sunum şekli de benimsenerek, vatandaşların eşit şartlarda kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tek Durak kavramı Wikipedia’da; “vatandaşların/müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti barındıran/sunan işletme veya ofis” olarak tanımlanmıştır. e-Devlet hizmetleri açısından kavram; “farklı kamu kurumlarının sunmuş olduğu hizmetleri kullanıcılara tek merkezden ulaştıran fiziki yada sanal platform” olarak tanımlanabilir.

Belediyelerin norm kadro ilke ve standartlarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle getirilen Tek Durak Birimleri, öncelikle bu hizmet sunumunun fiziki ortamlarda hayata geçirilmesine imkan sağlayacaktır.

Oluşturulacak bu birimlerle (Tek Durak Müdürlüğü/Dairesi Başkanlığı), belediyenin tüm hizmetlerine fiziksel olarak tek bir yerden erişim imkanı sağlanmış olacaktır. Birçok belediyemiz, esasında buna benzer yapılanmaları, belediyelerin kolay erişilecek noktalarında, genellikle de Halkla İlişkiler Birimleri bünyesinde, oluşturdukları banko sistemiyle hayata geçirmiş, vatandaş birim birim dolaşarak iş ve işlemlerini çözmek yerine, tek bir merkezden iş ve işlemlerini takip etme imkanına kavuşturulmuştur. Yapılan mevzuat değişikliği ile söz konusu uygulama artık Tek Durak Birimleri çatısı altında hayata geçirilecektir.

Aynı zamanda, teknolojik gelişmelere paralel olarak internet ortamında da, Tek Durak Hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi, bir çok belediye hizmetinin e-Devlet üzerinden yürütülebilmesi çalışmasının tüm belediyelerimizce yapılması faydalı olacaktır. Bu görevi üstlenecek ve hayata geçirecek birimler de Tek Durak Birimleridir.

Tek Durak Hizmet Birimlerinin hayata geçmesiyle, öncelikle vatandaşın birkaç birimi ilgilendiren işlemlerinde birim birim gezmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu aynı zamanda, belediyenin diğer hizmet birimlerinin de verimliliğini yükseltecektir. Kısaca, vatandaşlara gereksiz masrafların yüklenmemesi ve zaman kaybetmemesi sağlanacak, aynı zamanda belediye bürokrasisinin, yani diğer hizmet birimlerinin vatandaş teması azaltılacağından hizmetin hızlı yürümesinin önü açılacaktır.

Gereksiz işlem adımları ortadan kaldırılacak, özellikle tek durak hizmet sunumunun dijital ortama taşınmasıyla da vatandaşlar arasında vaki olabilecek ayrımcılık, farklı muamele ihtimali bertaraf edilecek ve şeffaflık sağlanmış olacaktır.

Tek Durak Hizmet Sunumu ülkemizde yeni olmasına rağmen, dünyada uygulama örnekleri mevcuttur. Belediyelerimizin oluşturacakları Tek Durak Birimlerinin kurulmasının akabinde, yukarıda özetle ifade ettiğimiz anlayışı oturtmak amacıyla, idari yapılarında da yeni düzenlemelere, reoganizasyon/yeniden yapılanma çalışmalarına ve hizmetlerin yeniden kategorik olarak tasnif edilerek süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaçları olacaktır. Bu çerçevede memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bu konudaki operasyonel çalışmalarımız başlamıştır.

Unutulmamalıdır ki en iyi ve etkin hizmet, gereksiz işlem adımlarını ortadan kaldıran, vatandaşların kapı kapı dolaşmasının önüne geçerek en kısa yoldan sorunlarını çözen, işlemlerini sonuçlandıran, kısaca vatandaşın konfor alanını genişleten, vatandaş memnuniyetini sağlayan hizmettir.