Çalışma Uzmanı UĞURLU: ‘Belediye Başkan Yardımcılarının Mali ve Sosyal Hakları’

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar Uğurlu’nun mevzuattakip.com.tr’de yayınlanan makalesinde, belediyelerde biri Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak, diğeri ise belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirmeusulüyle olmak üzere iki tür belediye başkan yardımcısının görev yapabildiğini belirterek, her iki statüdeki başkan yardımcılarının mali ve sosyal haklarını karşılaştırdı.

Yapılan değerlendirmede, devlet memuru belediye başkan yardımcıları ile meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının farklı maaş sistemine tabi oldukları ortaya konulmuş, sosyal güvenlik açısından ise devlet memuru statüsünde olanların her halükarda 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi (Ekim 2008’den önce memuriyete girenler Emekli Sandığı) kapsamında iken meclis üyesi olanların sosyal güvenliklerinin taleplerine bırakıldığı belirtilmiştir.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belediye başkan yardımcıları için “ek gösterge”, “özel hizmet tazminatı” ile “makam/görev/temsil tazminatları” hususlarında önemli kararların yer aldığı belirtilen değerlendirmede, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 7 nci maddesinde; genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacağının ifade edildiği ortaya konulmuştur.

Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 18 inci maddesinde ise; nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacağının da belirtildiğine yer verilen değerlendirmede, 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde bakanlık daire başkanlarının makam tazminatı 2000 olarak öngörüldüğü, bu çerçevede görev tazminatı da 8000 olarak belirlendiği, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelde ise müstakil olmayan bakanlık daire başkanlarının özel hizmet tazminatı oranının %200 olarak düzenlendiği, toplu sözleşme metinlerindeki bu düzenlemelerin memur belediye başkanlarının mali haklarında kendiliğinden bir artış sağlamayacağı, mutabakata varılan bu maddelerin yasal veya Cumhurbaşkanı Kararı ile bir düzenlemeye kavuşması gerektiği, bu düzenlemeler çerçevesinde memur belediye başkanlarının ek gösterge, özel hizmet tazminatı ile makam/görev tazminatlarında meydana gelecek artışların meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının (5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesine tabi olan) sigorta primi kesintilerini de etkileyeceği belirtilmiştir.

Memur belediye başkan yardımcıları ile meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının karşılaştırmalı maaşlarına da yer verilen değerlendirmede, nüfus arttıkça maaşlar arasındaki makasın açıldığı, nüfusu fazla olan belediyelerdeki meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının maaşlarının daha avantajlı olduğu ortaya konmuştur.

Değerlendirmede yer alan tespite göre; 6. Dönem Toplu Sözleşmede (memur) belediye başkan yardımcılarının mali haklarında yapılacak artışlara ilişkin taahhütlerin yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle hayata geçmesi maaş dengesinin de bir nebze sağlanması açısından önem arz edecektir. 

Memur ve Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının karşılaştırmalı maaşlarına da yer verilen yazının iç başlıkları şu şekildedir:

Giriş

1. Devlet Memuru Belediye Başkan Yardımcılarının Gelir Unsurları

1.1. Gösterge Aylığı

1.2. Ek Gösterge Aylığı

1.3. Taban Aylığı

1.4. Kıdem Aylığı

1.5. Yan Ödeme Aylığı

1.6. Özel Hizmet Tazminatı

1.7. Ek Ödeme

1.8. Sosyal Denge Tazminatı

2. Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Gelir Unsurları

2.1. Ödenek

2.2. Huzur Hakkı

2.3. Encümen Ödeneği

2.4. Aile ve Yemek Yardımı

3. Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

3.1. Devlet Memuru Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

3.1.1. 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Belediye Başkan Yardımcıları

3.1.2. 5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Belediye Başkan Yardımcıları

3.2. Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

4. Gelir Vergisi Kesintisi

5. Damga Vergisi Kesintisi

6. Emeklilerin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atanması/Görevlendirilmesi

7. Sonuç ve Değerlendirme

Değerlendirmenin tamamı için lütfen tıklayınız.