Belediyecilik Köşesi

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlâk Vergisi  Bina ve  Arazi vergisinden oluşmaktadır. A) Bina Vergisi Verginin konusu Türkiye sınırları içindeki binalardır.  Mükellefi

Harcamalara Katılma Payları

Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır.  Yapılacak giderler

Çevre Temizlik Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar

İlan ve Reklam Vergisi

A) Genel bilgi Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklâm bu vergiye tabidir.  Mükellef, ilân

Belediye Hizmetlerinin Finansmanı

Tüm kamu hizmetlerin yürütülmesinde olduğu gibi, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde de temel gereksinimlerden bir tanesi, hizmetlerin finansmanının sağlanmasıdır. Bunun içinde, başta

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelere verilen bu görev ve yetkilerin yanında, hizmetlerini daha etkin yürütebilmelerini, görevlerini daha sağlıklı yerine getirebilmelerini teminen belediyelere tanınan bazı

Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe

Belediye Hizmetlerine Genel Bakış

1980’lerden bu yana kamu kesiminde, geniş kapsamlı bir reform süreci yaşanmaktadır. Esasında, reform çalışmalarının geçmişi, 1980’li yılların öncesine dayanmaktadır. Bu