Zabıta Personellerinin Özel Hizmet Tazminatı Karışıklığı Çözüm Bekliyor!

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te, 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile zabıta memur kadrolarının en son 5 inci dereceden ihdas edilebilme sınırlaması, kadroların 3 üncü dereceden ihdas edilebilmesi yönünde iyileştirilmiş, bu durum zabıta memurlarının özel hizmet tazminatı oranının değişmesine vesile olmuş, buna karşılık zabıta amiri ve zabıta komiseri unvanlarında bulunanların tazminat oranlarına ilişkin mevzuatta bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Böylelikle, bu unvanlarda bulunanların tazminat puanları bu sefer 3 ve 4’üncü dereceli kadrolarda bulunan zabıta memurlarının altında kalmıştır. Herhangi bir mevzuat değişikliği olmamasına rağmen, hiyerarşik dengeyi de korumak amacıyla uygulamada zabıta amirlerine (II) Sayılı Cetvelin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” başlıklı bölümünün Grup-16’sından 60 puan üzerinden, zabıta komiserlerine ise Grup-17’sinden 55 puan üzerinden tazminat verilmeye başlanmıştır.

Konuyu detaylı bir şekilde inceleyen Çalışma Uzmanı Serdar Uğurlu yaptığı değerlendirmede, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da zabıta personelinin özel hizmet tazminat puanlarındaki çelişkiler ve tereddütlerin giderilmesi gerektiği, bunun için de Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yan Ödeme Kararnamesinde gerekli değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Değerlendirmenin tamamı için tıklayınız.