Birden Çok Kadroya Vekalet Etmek Arızalı(!) Bir Durum Mu?

Halil MEMİŞ MİARGEM Başkanı

İnternette gezinirken, memurlara yönelik yayın yapan bir internet sitesinde, “Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi” başlıklı bir habere gözüm takıldı.

Haber bir de, “…. Daha önce …… Belediyesi’nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de ……….. …..’li …….. Belediyesi’nde yaşandı.” alt açıklamasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Bu şekilde yazılması yetmiyormuş gibi, ilgili memurun resimlerine de yer verildiğine şahit oldum.

Skandal!” İlginç bir ifade değil mi? Haberi görünce, bir kez daha “skandal” kelimesinin anlamını araştırma ihtiyacı duydum. Yanılıyor olabilirim diye düşünerek!

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre skandal; “Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay” olarak tanımlanıyor.

Sözü çok uzatmayacağım. Mevzuatımız bu konuda ne diyor ona bakalım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesine göre;

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

……”

Aynı Kanunun “Birleşemiyecek görevler” başlıklı 90 ıncı maddesine göre ise; “Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.”

Bu hükmün mefhumu muhalifinden anlaşılan şudur: memurlar birden çok kadroya vekalet edebilirler. Ancak, şartlar tutuyor olsa dahi sadece birinden dolayı vekalet ücreti alabilirler.

Kısacası, Kanunen bir memurun birden çok kadroya vekalet etmesi mümkündür. Kanuna uygun olan bir uygulamanın “skandal” olarak ifade edilmesinin takdirini ise bu satırları okuyanlara bırakıyorum.

Konuyu, bir memura birden fazla kadronun görevinin gördürülmesinin hizmet gerekleri, kamudaki kariyer planlaması ve faaliyetlerin etkinliği gibi bir çok açıdan değerlendirmek mümkün olabilir. Ancak, ifade ettiğimiz gibi Kanunen imkan dahilinde olan bir hususun, özellikle de sürekli memurlara yönelik hukuki konuları haberleştiren bir haber sitesi tarafından skandal olarak değerlendirilmesine anlam veremediğimi ifade etmeliyim.

İnanıyorum ki, bu internet sitesine yazılı olarak bir memurun birden fazla kadroya vekaleten görevlendirilip görevlendirilemeyeceği veya bir memurun birden çok Müdür kadrosuna bakıp bakamayacağı sorulsa benim açıkladığım cevabı vereceklerdir.

Kaldı ki; aynı site 03/02/2008 tarihinde sorulan bu yöndeki bir soruya, bir çok hukuki gerekçeyi ortaya koyduktan sonra şu cevabı vermiştir:

“Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere, 

1- 657 sayılı Kanunun mezkur 90 ıncı maddesi hükmüne göre bir memurun üstünde birden fazla ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunması mümkün değildir 

2- Ücretli olmamak ve vekalete ilişkin diğer şartları taşınması halinde ikinci bir vekalet görevinin ifa edilmesine mani bir husus bulunmamaktadır.”

Takdir siz okurlarımızın…